Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. GARANTIE

 • MyConveyor garandeert de goede werking van de beschreven transportbanen, voor zover deze gebruikt wordt voor het doel waarvoor zij bestemd zijn en voor zover zij juist behandeld en onderhouden worden.
 • Deze garantie geldt voor mechanische storingen in de transportbanen die zich voordoen bij normaal gebruik van de apparatuur binnen een periode van 12 maanden (bij 1 shiftoperatie, ca. 2.000 uren) vanaf de datum van transport van de transportbanen, echter met een maximum van 2 maanden na levering van de materialen. De onderdelen welke normaal aan slijtage onderhevig zijn vallen buiten deze garantie.
 • MyConveyor is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke storing of schade dan ook die is veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerde bediening, verkeerd of onvoldoende onderhoud, onvoldoende stroomvoorziening, aardaansluiting, overbelasting, geweld of gebruik van de apparatuur buiten het toepassingsgebied zoals dit in de offerte beschreven is.
 • Daarnaast wijst MyConveyor alle aansprakelijkheid voor vervolgschades af en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor arbeid, materiaalleveringen of eventueel herstel, uitgevoerd door derden zonder haar schriftelijke toestemming.

2.   LEVERINGSPRINCIPES EN VOORWAARDEN

 • Indien de goederen worden geleverd af fabriek of franco transporteur, dient de klant zorg te dragen voor een verzekering voor het transport van de goederen.
 • Indien de verzending van de goederen door de klant wordt uitgesteld voor een periode langer dan 30 dagen na de afgesproken leverdatum, behoudt MyConveyor zich het recht voor de apparatuur te verplaatsen naar een opslaglocatie en de daarbij behorende opslag- en behandelingskosten in rekening te brengen. Deze kosten zijn gebaseerd op het transportvolume van de goederen. De opslagkosten bedragen € 100, – per maand per 40ft container en de handlingkosten bedragen € 500, – per 40ft container. Beide zijn gebaseerd op het berekende transportvolume van de goederen. Deze schikking ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichtingen, die oorspronkelijk samenhingen met de levering van de goederen. In dat geval geldt de datum waarop de goederen naar de opslaglocatie worden verplaatst als leveringsdatum.
 • Het lossen van de transportbaan (en) / machine (s) dient door de klant te worden uitgevoerd, direct bij aankomst op de plaats van opstelling.
 • Voor het lossen van de transportband (en) / machine (s) dient bij aankomst van de goederen een heftruck met bediener aanwezig te zijn. In sommige gevallen kan een kraan of andere hijsmiddelen nodig zijn. De kosten van deze eisen zijn voor rekening van de klant.
 • Wij gaan er vanuit dat de transportband (en) / machine (s) geplaatst zullen worden in een omgeving waar de temperatuur minimaal +5 graden Celsius en maximaal +40 graden Celsius zal zijn, of anders schriftelijk overeengekomen.
 • De ondergrond waarop de transportband (en) / machine (s) worden geplaatst, moet waterpas en droog zijn.
 • Alle bankkosten inclusief bankgaranties zijn ten laste van de klant.
 • De opdrachtgever staat ons toe om foto’s en films te maken van alle geleverde goederen na plaatsing voor reclamedoeleinden en / of constructiedossiers voor de CE-markering.
 • De klant is pas eigenaar van de goederen, na betaling van alle facturen.
 • Indien de verzending van de goederen door de klant wordt uitgesteld, gaat de garantieperiode in vanaf de datum dat machines geproduceerd en op voorraad zijn in een van de fabrieken van MyConveyor.

3. SERVICE EN ONDERHOUD

MyConveyor stelt een klantportaal per browser beschikbaar, waarbij de klant de onderdelen per transportbaan overzichtelijk kan weergeven. Via dit portaal kan de klant reserve-onderdelen bestellen, onderhoud inplannen of een aanvraag plaatsen voor een monteur. Als gevolg hiervan wordt productiestagnatie tot een minimum beperkt. Het klantportaal wordt voor de klant ingericht en de klant wordt per e-mail geïnformeerd over accountgegevens en de inlogprocedure.

4. VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN VISCON LOGISTICS B.V.

Gevestigd en kantoorhoudend te ‘s-Gravendeel, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Dordrecht en Omstreken.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met ons gesloten overeenkomsten en alle daarover gevoerde onderhandelingen.
 2. Afwijzing van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden door een schriftelijke verklaring onzerzijds en geldt dan, tenzij anders vermeld, uitsluitend voor de desbetreffende afzonderlijke actie.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van andere partijen, die met ons onderhandelen of contracteren, zijn niet van toepassing.

AANBIEDING EN LEVERING

Artikel 2

 1. Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend.
 2. Opdrachten en bestellingen zijn door ons eerst bindend, nadat zij door ons schriftelijk met rechtsgeldige ondertekening zijn aanvaard. Een beroep op deze bepaling komt uitsluitend aan ons toe.
 3. Zolang de in het tweede lid bedoelde aanvaarding niet heeft plaatsgevonden, staat het ons vrij om door ons aangeboden zaken aan anderen te verkopen en te leveren.

Artikel 3

 1. Vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening van afnemer, ook indien franco levering is overeengekomen.
 2. Afnemer dient zijn belang bij het vervoer zelf te verzekeren, indien zulks door hem wordt gewenst.

Artikel 4

 1. De door ons in aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertijden worden zoveel mogelijk in acht genomen. Overschrijding daarvan, door welke oorzaak ook, geeft de afnemer echter nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of opschorting van de nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst voortvloeit.
 2. Alle vertragingen te wijten aan overmacht, daaronder begrepen fabrieks- of afleveringsstoornissen, verkeersstagnaties, staking of uitsluiting, alles hetzij bij ons toeleverende bedrijven, onverschillig of de overmacht al dan niet voorzien was, geeft ons recht op verlenging van de levertijd met eenzelfde tijd als de vertraging voortduurt.
 3. Indien wij ten gevolge van de in lid twee genoemde oorzaken in de voortdurende onmogelijkheid zijn komen te verkeren onze verplichtingen na te komen, kunnen wij ons geheel van onze verplichtingen ontslagen achten. De afnemer wordt door ons terstond van deze voortdurende onmogelijkheid in kennis gesteld.

PRIJZEN

Artikel 5

Onze prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de bevestiging geldende kostprijzen, koersen, lonen, sociale of andere lasten, premies, belasting, rechten, vrachten en dergelijke. Indien één of ander nadien mocht worden verhoogd, zijn wij gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt dit ingevolge omstandigheden, welke bij de aanbieding, de aanvaarding of de bevestiging reeds voorzienbaar waren, één en ander met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke voorschriften.

BETALING

Artikel 6

 1. Onze facturen dienen te worden voldaan binnen 8 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het recht om een leverantie afhankelijk van onmiddellijke betaling te stellen is ons echter voorbehouden.
 2. Binnenkomende betalingen worden door ons in mindering gebracht op de oudste vordering op de desbetreffende afnemer.
 3. Alle betalingen dienen zonder aftrek te worden verricht. Het recht van compensatie is uitgesloten.
 4. Indien de afnemer niet binnen de in lid 1 bedoelde of andere overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en zonder enige ingebrekestelling onzerzijds over het gehele verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag een rente van 1 procent per maand of gedeelte daarvan verschuldigd.
 5. De afnemer heeft nimmer het recht van retentie.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 7

 1. Onverminderd de verplichting van de afnemer tot tijdige betaling, blijven alle door ons afgeleverde goederen ons eigendom tot de betaling van al onze vorderingen, ook toekomstige. De te leveren goederen zijn voor risico van de afnemer, zodra zij ons bedrijf verlaten hebben.
 2. De afnemer is niet gerechtigd onbetaalde goederen in pand te geven of als zekerheid tegenover derden te doen dienen.
 3. In geval van niet tijdige betaling is afnemer gehouden de onbetaalde goederen op de eerste aanmaning aan ons terug te geven en hierbij alle medewerking te verlenen, waaronder het toegang geven tot de ruimte waar de goederen zich bevinden c.q. zijn geïnstalleerd. Wij behouden ons het recht voor tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest van de dag van de levering af.

VERPAKKING

Artikel 8

De verpakking van door ons af te leveren goederen is, behoudens karton of andere lichte verpakking, niet bij de koopprijs inbegrepen en wordt door ons niet teruggenomen.

RETOURZENDING

Artikel 9

Retourzendingen worden door ons niet aanvaard, tenzij wij ons daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verenigd. Zij dienen dan in ieder geval franco te geschieden.

AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIEBEPALINGEN

Artikel 10

 1. De goederen worden geleverd in staat en uitvoering zoals deze bij ons gebruikelijk is ten tijde van de levering. Afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te annuleren op grond van verbeteringen, wijzigingen of aanvullingen, aangebracht na het aangaan van de overeenkomst. Ons is nadrukkelijk wel het recht voorbehouden om op grond van verbeteringen, wijzigingen en aanvullingen, zelfs indien deze bij het aangaan der overeenkomst voorzienbaar waren de overeenkomst te ontbinden dan wel deze tegen meerprijs te leveren. 
 2. Klachten over direct waarneembare gebreken dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst der goederen schriftelijk aan ons te worden gemeld. Deze schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Onze aansprakelijkheid blijft bij gebreken aan de door ons geleverde goederen in ieder geval beperkt tot naar onze keuze, gratis vervangen van ondegelijke onderdelen, alle verdere kosten zoals reis- en verblijfskosten en arbeidsloon, komen voor rekening van de afnemer. Bij vervanging worden de te vervangen zaken terstond weer ons eigendom en zij dienen franco aan ons te worden geretourneerd. De verzendkosten van vervangende leveranties zijn ten laste van de afnemer.
 4. Bij herstel of vervanging als bedoeld in het vorige lid wordt de in het tweede lid bedoelde termijn niet gestuit of verlengd.
 5. De door ons opgegeven technische eigenschappen van onze artikelen zijn nauwkeurig vastgesteld. Geringe afwijking daarvan geeft geen recht op reparatie of vervanging.
 6. Beweerdelijk niet nakomen van onze garantieverplichtingen, welke uit dit artikel voortvloeien, ontslaat de afnemer niet van zijn verplichting tot stipte nakoming van de met ons gesloten overeenkomst(en).
 7. Wij zijn tot geen enkele garantie meer gehouden, indien de afnemer niet behoorlijk of niet tijdig zijn verplichting uit de met ons gesloten overeenkomsten nakomt.
 8. Onze aansprakelijkheid bij de uitvoering van alle met ons gesloten overeenkomsten gaat nimmer verder dan het voldoen aan de uit dit artikel voortvloeiende garantieverplichtingen. Wij zijn onder geen enkele omstandigheid, ook niet in het geval van afwijkende schriftelijke garantiebepalingen, aansprakelijk voor bedrijfs-, gewassen- en/of andere schade die direct of indirect ontstaat t.g.v. onze leveranties of anderszins ter zake van de uitvoering van de met cliënten gesloten transacties. Onze cliënt is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen van alle kosten, schaden en interesses, waarin wij mochten vervallen als direct gevolg van een vordering van derden op ons ter zake van de uitvoering van de met cliënten gesloten transacties, ongeacht waaruit deze aanspraken voortvloeien. Het voldoen van onze garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten. De afnemer is voorts niet gerechtigd de ontbinding van de met ons gesloten overeenkomst te vorderen.

BESCHADIGING

Artikel 11

Indien bij aankomst der goederen blijkt, dat de goederen of verpakking zijn beschadigd, is de afnemer verplicht, alvorens de goederen in ontvangst te nemen, door de expediteur proces-verbaal te laten opmaken bij gebreke waarvan onzerzijds geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard.

HERKOMST EN PATENTEN

Artikel 12

 1. Het veranderen van onze goederen, het uitwissen van serienummers of het aanbrengen van een merk daarop door een afnemer of een derde, waarmee de schijn kan worden gewekt dat zij van hem afkomstig zijn, is niet toegestaan. Ook in zoverre onze goederen niet door enig bijzonder recht van industriële eigendom als octrooi-, ontwerp- of modellenrecht worden beschermd, is het de afnemer niet toegestaan hen na te bootsen of daartoe gelegenheid te geven. De schadevergoeding zal bestaan uit de door ons gederfde omzet.
 2. Het is de afnemer niet toegestaan door ons geleverde goederen zonder enige voorkennis door te verhandelen of te re-exporteren. Indien door export buiten onze toestemming ons of onze leveranciers schade wordt berokkend, is onze cliënt gehouden ons en onze leveranciers te vrijwaren en schadeloos te stellen in voege als voormeld en voor onze gederfde omzet.
 3. Afnemer verplicht zich te allen tijde door ons geleverde goederen toegankelijk te stellen, indien wij zulks met het oog op verkoopbevordering nodig oordelen.

ONTBINDING

Artikel 13

Indien de afnemer niet voldoet aan enige verplichting, welke krachtens deze algemene voorwaarden of de bijzondere met hem overeengekomen voorwaarden op hem rust, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel zijn bedrijf stillegt of liquideert, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Al onze vorderingen op hem worden alsdan terstond opeisbaar, terwijl alle kortingen vervallen, zodat het bruto berekende factuur bedrag met de rente daarover berekend, verschuldigd wordt. In die gevallen hebben wij het recht om, naar onze keuze, nakoming te vorderen, dan wel zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, een en ander onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14

Wij sluiten hierbij uitdrukkelijk de bepalingen uit de eenvormige wet betreffende de totstandkoming van de internationale koop van roerende lichamelijke zaken uit, alsmede de bepalingen uit de eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken.

GESCHILLEN.

Artikel 15

Alle geschillen welke voortvloeien uit of in verband staan met de door ons gesloten overeenkomsten worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Dordrecht met toepassing van het Nederlandse recht.

E: info@myconveyor.com

T: +31 (0)78 673 9898